info[kukac]dakov[pont]hu     + 36 21 222 8080
Vízmérő állás bejelentés

Vízbekötés ügyintézése

Dátum: 2020. aug. 18.
Ivóvízbekötés kialakítását és bekötési vízmérő felszerelését csak a víziközmű-szolgáltató végezheti.
 
A bekötés csak a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott vízbekötési terv szerinti tartalommal történhet. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmény merülne fel, a víziközmű-szolgáltató egyeztetni köteles a felhasználóval és megállapodnak az esetleges szükséges módosításról.
A házi ivóvízhálózat kialakításának olyannak kell lennie, hogy megakadályozza az esetleges vízminőség romlást és ez által negatív hatást gyakoroljon a közműves hálózatban szolgáltatott ivóvízre.
 
A bekötési vízmérőhelyet az ingatlanoknak a bekötést lehetővé tevő ivóvíz-törzshálózatot magában foglaló közterület felé eső 1 m-es sávjában kell kialakítani. Úszótelkes, zártsorú beépítés esetén vagy műszakilag indokolt esetben a vízmérőhely épületen belüli közös helyiségben, faliszekrényben, más megoldás hiányában közterületen is kialakítható. A közterületi elhelyezés esetén ennek helyét a víziközmű-szolgáltató egyetértésével a jegyző állapítja meg és engedélyezi.
 
Az ivóvíz törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló külön ivóvíz-bekötővezeték létesítéséhez a víziközmű-szolgáltató - a tűzrendészeti jogszabályok megtartásával - akkor köteles hozzájárulni, ha a tűzoltáshoz szükséges víz a házi ivóvízhálózatból vagy a víziközművel össze nem függő, más vízvételi helyről nem szerezhető be, a törzshálózat az igényelt vízmennyiséget biztosítani tudja. A tűzoltásra szolgáló bekötővezetéket külön vízmérővel kell ellátni.
 
Az ivóvíz-szolgáltatás igénybevétele történhet a meglévő vízbekötéshez kapcsolódó, a már meglévő és üzemelő vízmérőhely felszereléséhez csatlakozó ikermérő felszerelésével is. Ilyen esetben a bekötési vízmérő felszerelésére érvényes szabályok az irányadók. Az ikermérő elhelyezése előtt a már bekötéssel rendelkező felhasználó köteles az aknát kitakarítani, az esetleges szerkezeti, építési hibákat kijavítani, a hiányzó vagy elhasználódott –aknába való lejárást biztosító- hágcsókat pótolni (mely pótlás műanyag bevonatos tömör öntöttvas hágcsóval történhet), ha az akna alja nem volt lebetonozva, azt lebetonozni, a csepegő vizek felfogására az akna sarkában 20x20x20 cm-es zsompot kialakítani, a megrongálódott vagy elhasználódott recés acéllemezből készült 60x60 cm-es aknafedlapot cserélni vagy ha hiányzik pótolni vagy ha anyaga nem ilyen, akkor ilyenre cserélni.
 
Ikerbekötés létesítéséhez a meglévő vízmérő aknába az ikermérő elhelyezéséhez a felhasználó (ha nem az ingatlan tulajdonosa) és az ingatlantulajdonos írásos engedélye is szükséges.
 
víziközmű-szolgáltató lehetőséget biztosít a felhasználó részére, hogy a vízbekötés kialakításához szükséges földmunkát –saját költségére és veszélyére- elvégezhesse, vagy mással elvégeztethesse.
Közterület felbontási engedély beszerzése –és ennek költsége- a felhasználó vagy
–megállapodás szerint- a földmunkát végző feladata.
 
Vízmérőakna előírt belmérete (egy mérő elhelyezése esetén): 80 cm szélesség, 100 cm hosszúság, 120 cm mélység. Több (iker) főmérő tervezett beépítése esetén az aknát a bekötési terv szerinti méretben kell megépíteni. A vízmérőakna betonból készülhet, monolit vagy előregyártott kivitelben, téglalap alaprajzzal és 60x60 cm-es nyitható recéslemezből készült acél, vagy ha azon gépjármű közlekedés is van öntöttvas fedlappal, mely a tervben méretezett kell hogy legyen a várható terhelésre (öntöttvas fedlap elhelyezése esetén lehet 60 cm átmérőjű kör alaprajzú is). Az aknába lejutást műanyag-bevonatos tömör öntöttvas hágcsó beépítésével vagy acélból vagy alumíniumból készült létra elhelyezésével kell biztosítani.
Bekötési vízmérő felszerelése esetén a víziközmű-szolgáltató szerelést végző alkalmazottai a vízmérő felszerelésről vízmérő átvételi jegyzőkönyvet töltenek ki, melyben a felhasználó aláírásával igazolja a vízmérő és leszerelését megakadályozó plombazárak felszerelését és sértetlen állapotban történő átvételét. A felhasználó által aláírt vízmérő felszerelési jegyzőkönyv alapján a víziközmű-szolgáltató nyilvántartásba veszi a felhasználót.
 
víziközmű-szolgáltató a bekötési vízmérő felszerelése, illetve cseréje esetén minden esetben hozzáférést megakadályozó zárakkal látja el a vízmérőt (egyik oldalon vagy ha a kialakítás miatt szükséges mindkét oldalon).
 
A műanyag zárak belül azonosító számmal megjelöltek, mely számokat a víziközmű-szolgáltató az átvételi jegyzőkönyvben feltüntet. A szolgáltató szerelést végző alkalmazottai felelősek azért, hogy a jegyzőkönyvben pontosan legyen feltüntetve az átadott mérő típusa, átmérője és száma, a felhelyezett plombazár(ak) száma(i) és azok sértetlensége.
A vízmérőakna más, a szolgáltatás nyújtásához nem szükséges anyagok (pl.: zöldség), eszközök tárolására nem szolgál.
 
Az ivóvíz-törzshálózatba kapcsolt házi ivóvízhálózatot helyi saját kúthoz (egyedi vízbeszerzéshez) kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összekötni tilos.
 
A bekötővezetéket és a házi ivóvízhálózatot elektromos hálózat és berendezések, villámhárítók földelésére felhasználni tilos. A vízmérő aknában egyedi villamos berendezés elhelyezése, csatlakozási pont kialakítása - a víziközmű-szolgáltatás biztosítására szolgáló berendezések, azok energiaellátásához szükséges csatlakozási pont elhelyezése kivételével - tilos.