info[kukac]dakov[pont]hu     + 36 21 222 8080
Vízmérő állás bejelentés

Tulajdonos vagy felhasználó változás bejelentés

Dátum: 2022. febr. 24.
Ha tulajdonosváltozást szeretnénk bejelenteni?
 
Amennyiben a felhasználó, illetve az elkülönített vízhasználó személyében változás következik be, a régi és az új felhasználó, illetve elkülönített vízhasználó – a vízmérőállás megjelölésével, a változástól számított 15 napon belül – együttesen kötelesek a változást a víziközmű-szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő kárért a régi és az új felhasználó, illetve elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel.
 
Tulajdonosváltozást a régi és az új felhasználó együttes megjelenéssel személyesen is kezdeményezheti a víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálatán és fiókirodáiban az erre rendszeresített formanyomtatványokon. Amennyiben a felhasználó-változás átírásához szükséges információk és dokumentumok rendelkezésre állnak, az új felhasználó átvezetésre kerül a víziközmű-szolgáltató nyilvántartásában. Ilyen esetben a víziközmű-szolgáltató az új felhasználóval új közszolgáltatási szerződést köt a megadott időponttól és mérőállástól kezdve.
 
Tulajdonosváltozást a régi és az új felhasználó az e célra rendszeresített - honlapról is letölthető- formanyomtatványon, vagy az általuk írt nyilatkozaton írásban is kezdeményezhetik a víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálatán és fiókirodáiban. Mindkét esetben szükséges a megfelelő igazoló dokumentumok (pl: adásvételi szerződés, tulajdoni lap, egyéb tulajdonviszonyt, tulajdonjogot vagy egyéb használati jogot igazoló dokumentum, "bérleti szerződés", nullás igazolás az eladó részéről, hogy nincs tartozása a szolgáltató felé stb.) másolatának csatolása és a közösen elfogadott változáskori vízmérőállás bejelentése. A mellékelt okiratok másolatán törölhető, kitakarható minden, a szerződéskötéshez nem szükséges személyes adat (pl. vételár az adásvételi szerződésben stb.).
 
Amennyiben a tulajdonosváltozás bejelentése nem a víziközmű-szolgáltatónál rendszeresített formanyomtatványon történik, akkor a bejelentésben/nyilatkozatban az alábbi adatokat kell feltüntetni:
 
 • felhasználó azonosító
 • a felhasználási hely pontos címe
  a régi felhasználó neve és új címe
  a vízmérő(k) gyári száma(i) és állása(i)
  a birtokbaadás napja
  az új felhasználó neve, személyes adatai (leánykori név, anyja neve, születési hely és idő), lakcíme, levelezési címe és telefonos elérhetőségei - ennek egy része az e-bejelentő esetén nem szükséges.
  a választott fizetési módot (átutalás, csoportos beszedési megbízás, csekk,)
  nyilatkozattételt arra vonatkozóan, hogy „lakossági” (állandó vagy idény jellegű) vagy „nem lakossági” (állandó vagy kiemelt) felhasználóként kívánja-e magát nyilvántartásba vetetni
  a változás alapjául szolgáló dokumentumok (adás-vételi szerződés, hagyatéki végzés, ajándékozási szerződés stb.),
  30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat,
  több tulajdonos esetében a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata a szerződéskötéshez,
  bérlet esetében a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata,
  régi tulajdonosnak a szolgáltatótól beszerzett '0'-s nyilatkozata, hogy nincs tartozása a felhasználási helyen
  régi/új felhasználó aláírása.
 
Amennyiben lakossági felhasználó olyan felhasználási helyet vásárol, amely a víziközmű-szolgáltató nyilvántartásában nem lakossági felhasználó helyeként van nyilvántartva, a lakosságira történő átírás feltétele, a település jegyzőjének igazolása arról, hogy a felhasználási helyen nem végeznek jövedelemszerző gazdasági tevékenységet. A jegyző igazolását annak kell beszereznie, aki lakossági felhasználóként kéri magát nyilvántartásba venni.
 
A felhasználási hely lakossági felhasználóról nem lakossági felhasználóra történő átírása esetén amennyiben az új nem lakossági felhasználó nem természetes személy, akkor meg kell adni az új felhasználó elnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát.
Ez esetben a víziközmű-szolgáltató jogosult a Vksztv. szerint víziközmű fejlesztési hozzájárulást kivetni a közszolgáltatási szerződésben rögzített kvótára. A felhasználó-változás átvezetésére csak a számla kiegyenlítését követően kerülhet sor.
Az új felhasználóval kötött közszolgáltatási szerződés hatályba lépésével automatikusan megszűnik a régi közszolgáltatási szerződés.
A közszolgáltatási szerződés megszűnésével egyidejűleg a víziközmű-szolgáltató a régi felhasználó számára végszámlát (záró számlát) készít a megadott záró időponttal és mérőállással. A végszámla (záró számla) teljesítésének határideje a felhasználó-változás nyilvántartásba vételének napja.
 
Tulajdonosváltozás, felhasználó személyében bekövetkező változás esetén a víziközmű-szolgáltató az új felhasználóval való szerződés megkötésének feltételeként kötelező helyszíni ellenőrzést a nem lakossági felhasználó esetén előírja. A helyszíni ellenőrzés költségét a vonatkozó jogszabály alapján a nem lakossági felhasználó viseli. Felhasználó változás esetén a tulajdonos, a korábbi vagy az új felhasználó a szerződés megkötése előtt kérheti – saját költségére - a víziközmű-szolgáltatótól a helyszíni ellenőrzést. Ha az átírás kezdeményezésekor a közölt mérőállás alapján az időszak fogyasztása az előző egy év átlagfogyasztását másfélszeresen meghaladja, vagy ha a közölt mérőállás kisebb, mint a víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott legutolsó vízmérőállás, akkor a víziközmű-szolgáltató – a felhasználók kérése nélkül is - helyszíni ellenőrzést végez, melynek költségét csak akkor hárítja át a régi felhasználóra, ha az ellenőrzés szabálytalan vételezést, vagy téves mérőleolvasást tár fel és ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti, fényképpel dokumentálja.