DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2022. január 17. hétfő - Antal,Antónia napja - 16:30
Tudnivalók » Mi a teendő?
Mi a teendő?
1. Elkülönített vízhasználatot mérő telepítése
2. Locsolóvíz mellékvízmérő telepítése
3. Átlagfogyasztásunkat szeretnénk módosítani?
4. Tulajdonos\Felhasználó változást szeretnénk bejelenteni?
5. Fizetési módot szeretnénk változtatni?
6. Panaszbejelentést szeretnék tenni

Ha mellékvízmérőt szeretnénk felszereltetni?
 
A mellékvízmérőnek a házi ivóvízhálózatba történő utólagos beépítéséhez a víziközmű-szolgáltatónak, az ingatlan tulajdonosának, és a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak a hozzájárulása szükséges. Az utólagos beépítés víziközmű-szolgáltatói hozzájárulásának megszerzéséhez a megrendelőnek a Vhr. 5. melléklet II. szerinti terveket, illetve dokumentumokat kell benyújtania jóváhagyásra az illetékes üzemigazgatósághoz.
 
A mellékvízmérő felszereléséhez szükséges dokumentumok
 
1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.
A tervet csak a bekötési vízmérő terv készítésénél részletezett képesítésű személy készítheti.
 
2. Tervrajzok:
a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;
b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.
 
A benyújtott terv elbírálására, a hozzájárulás megadására a területileg illetékes üzemigazgatóság jogosult, aki a szerelés kezdeményezőjét a hozzájárulás megadásáról vagy elutasításáról – a terv benyújtását követően 15 napon belül értesíti. Elutasítás esetén közölni kell az elutasítás okát és a lehetséges korrekció módját.
 
A mellékvízmérő beépítéséről a megrendelő gondoskodik, és az ő – írásban, telefonon vagy személyesen indítványozott kérelme alapján – előre egyeztetett időpontban kerül sor a mellékvízmérő üzembe helyezésére. Amennyiben a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő beépítést vagy más, az üzembe helyezést gátló körülményt állapítanak meg, a víziközmű-szolgáltató az üzembe helyezést megtagadhatja, és azt a hozzájárulásban foglalt feltételek teljesítéséhez, az akadályok, megszüntetéséhez kötheti.
Az üzembe helyezés abban az esetben sem történik meg, ha a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak a víziközmű-szolgáltató felé tartozása van.
 
A víziközmű-szolgáltató munkatársa a beépítés helyszínén ellenőrzi, hogy a beépítés megfelel-e a hozzájárulásban foglaltaknak, és az illetéktelen beavatkozás megakadályozása érdekében a mellékvízmérőt plombazárral látja el. Az üzembe helyezés díját a megrendelőnek előre kitöltött készpénz-átutalási megbízáson (csekken), utalással vagy az ügyfélszolgálaton meg kell fizetnie a víziközmű-szolgáltató részére.
A mellékvízmérő a felhasználó tulajdonát képzi, ezért megfelelő működtetéséről, hitelesíttetéséről, karbantartásáról, javításáról, cseréjéről, kárveszély viseléséről neki kell gondoskodnia.
 
 
 
Ha locsolóvíz mellékvízmérőt szeretnénk felszereltetni?
 
A víziközmű-szolgáltató lehetőséget biztosít a felhasználó költségére az ingatlanon belül locsolási célú mellékvízmérő beépítésére. A felszerelést formanyomtatvány kitöltésével kell kezdeményezni. A locsolási célú mellékvízmérő a felhasználó tulajdonát képezi, ezért megfelelő működtetéséről, hitelesíttetéséről, karbantartásáról, javításáról, cseréjéről, kárveszély viseléséről neki kell gondoskodnia.
 
Víziközmű-szolgáltatói hozzájárulásának megszerzéséhez a megrendelőnek a Vhr. 5. melléklet III. szerinti terveket, illetve dokumentumokat kell benyújtania jóváhagyásra az illetékes üzemigazgatósághoz.
 
A locsolási mellékvízmérő telepítéséhez szükséges kérelem és a részletszabályokat tartalmazó megállapodás mellékletei:
 
1. Műszaki leírás, amely tartalmazza a kérelmező, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatait, a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, főbb jellemzőit.
A tervet csak a bekötési vízmérő terv készítésénél részletezett képesítésű személy készítheti.
 
2. Tervrajzok,
a) az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz, a mérőbeépítés helyének megjelölésével,
b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai.
 
A locsolási vízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása. A mérőt a bekötési mérő aknájában, vagy önálló aknában a főmérő aknájától legfeljebb 5 méteres távolságban lehet elhelyezni. A mérőeszköz állagának megóvása és a fagyvédelem biztosítása a felhasználó kötelessége.
 
A mellékvízmérőnek az ingatlanon belüli vezetékhálózatba történő beépítéséhez a víziközmű-szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges, melyben a víziközmű-szolgáltató nyilatkozik a megvalósíthatóságról, melynek feltételei:
 
a.) A felhasználó biztosítja, hogy az öntözővezetékről csak öntözési célú vízfelhasználás történhet.
b.) Az öntözővíz a csatornahálózatba nem vezethető.
c.) A szolgáltatás kialakításának ellenőrzéséhez a felhasználó feltétel nélküli és visszavonhatatlan   hozzájárulását adja.
d.) A kezelésre átvétel feltétele, hogy a bekötési vízmérőn a felhasználónak víz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos számlatartozása nincs.
e.) A vízórát követően a vezetéknek végig láthatónak kell lennie vagy a locsolóautomatika mágnes szelepének kell következnie.
f.) A felhasználó rendelkezik aláírt víz és szennyvízelvezetési közüzemi szerződéssel.
 
A kérelem jóváhagyásáról a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozni köteles a víziközmű-szolgáltató üzemigazgatósága.
 
A jóváhagyott locsolási célú mellékvízmérő beépítését megrendelés esetén a víziközmű-szolgáltató is elvégezheti.
 
A felhasználó a mellékvízmérőt maga is felszereltetheti, vagy felszerelheti. Ebben az esetben a víziközmű-szolgáltató ellenőrzés után a mérőt plombálja, és kezelésre átveszi. A felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatónál az ellenőrzéssel, plombálással, valamint a mellékmérő átvételével kapcsolatban felmerült költségeket megtéríteni.
 
 
Ha átlagfogyasztásunkat szeretnénk módosítani?
 
Nincs bejegyzés!
 
Ha tulajdonosváltozást szeretnénk bejelenteni?
 
 
Amennyiben a felhasználó, illetve az elkülönített vízhasználó személyében változás következik be, a régi és az új felhasználó, illetve elkülönített vízhasználó – a vízmérőállás megjelölésével, a változástól számított 30 napon belül – együttesen kötelesek a változást a víziközmű-szolgáltató illetékes üzemigazgatóságának írásban bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő kárért a régi és az új felhasználó, illetve elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel.
 
Tulajdonosváltozást a régi és az új felhasználó együttes megjelenéssel személyesen is kezdeményezheti a víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálatán és fiókirodáiban az erre rendszeresített formanyomtatványokon. Amennyiben a felhasználó-változás átírásához szükséges információk és dokumentumok rendelkezésre állnak, az új felhasználó átvezetésre kerül a víziközmű-szolgáltató nyilvántartásában. Ilyen esetben a víziközmű-szolgáltató az új felhasználóval új közüzemi szerződést köt a megadott időponttól és mérőállástól kezdve.
 
Tulajdonosváltozást a régi és az új felhasználó az e célra rendszeresített - honlapról is letölthető- formanyomtatványon, vagy az általuk írt nyilatkozaton írásban is kezdeményezhetik a víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálatán és fiókirodáiban. Mindkét esetben szükséges a megfelelő igazoló dokumentumok (pl: adásvételi szerződés, tulajdoni lap, egyéb tulajdonviszonyt, tulajdonjogot vagy egyéb használati jogot igazoló dokumentum, bérleti szerződés stb.) másolatának csatolása és a változáskori mérőállás bejelentése. A mellékelt okiratok másolatán törölhető, kitakarható minden, a szerződéskötéshez nem szükséges személyes adat (pl. vételár az adásvételi szerződésben stb.).
 
Amennyiben a tulajdonosváltozás bejelentése nem a víziközmű-szolgáltatónál rendszeresített formanyomtatványon történik, akkor a bejelentésben/nyilatkozatban az alábbi adatokat kell feltüntetni:
 
  • felhasználó azonosító
  • a felhasználási hely pontos címe
  • a régi felhasználó neve és új címe
  • a vízmérő(k) gyári száma(i) és állása(i)
  • a birtokbaadás napja
  • az új felhasználó neve, személyes adatai (leánykori név, anyja neve, születési hely és idő), lakcíme, levelezési címe és telefonos elérhetőségei
  • a választott fizetési módot (díjbeszedés, csekk, átutalás, csoportos beszedési megbízás)
  • nyilatkozattételt arra vonatkozóan, hogy „lakossági” (állandó vagy idény jellegű) vagy „nem lakossági” (állandó vagy kiemelt) felhasználóként kívánja-e magát nyilvántartásba vetetni
  • a változás alapjául szolgáló dokumentumok
  • régi/új felhasználó aláírása.
 
Amennyiben lakossági felhasználó olyan felhasználási helyet vásárol, amely a víziközmű-szolgáltató nyilvántartásában nem lakossági felhasználó helyeként van nyilvántartva, a lakosságira történő átírás feltétele, a település jegyzőjének igazolása arról, hogy a felhasználási helyen nem végeznek jövedelemszerző gazdasági tevékenységet. A jegyző igazolását annak kell beszereznie, aki lakossági felhasználóként kéri magát nyilvántartásba venni.
 
A felhasználási hely lakossági felhasználóról nem lakossági felhasználóra történő átírása esetén amennyiben az új nem lakossági felhasználó nem természetes személy, akkor meg kell adni az új felhasználó elnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát.
Ez esetben a víziközmű-szolgáltató jogosult a Vksztv. szerint víziközmű fejlesztési hozzájárulást kivetni a közüzemi szerződésben rögzített kvótára. A felhasználó-változás átvezetésére csak a számla kiegyenlítését követően kerülhet sor.
Az új felhasználóval kötött közüzemi szerződés hatályba lépésével automatikusan megszűnik a régi közüzemi szerződés.
A közüzemi szerződés megszűnésével egyidejűleg a víziközmű-szolgáltató a régi felhasználó számára végszámlát (záró számlát) készít a megadott záró időponttal és mérőállással. A végszámla (záró számla) teljesítésének határideje a felhasználó-változás nyilvántartásba vételének napja.
 
Tulajdonosváltozás, felhasználó személyében bekövetkező változás esetén a víziközmű-szolgáltató az új felhasználóval való szerződés megkötésének feltételeként kötelező helyszíni ellenőrzést a nem lakossági felhasználó esetén előírja. A helyszíni ellenőrzés költségét a vonatkozó jogszabály alapján a nem lakossági felhasználó viseli. Felhasználó változás esetén a tulajdonos, a korábbi vagy az új felhasználó a szerződés megkötése előtt kérheti – saját költségére - a víziközmű-szolgáltatótól a helyszíni ellenőrzést. Ha az átírás kezdeményezésekor a közölt mérőállás alapján az időszak fogyasztása az előző egy év átlagfogyasztását másfélszeresen meghaladja, vagy ha a közölt mérőállás kisebb, mint a víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott legutolsó vízmérőállás, akkor a víziközmű-szolgáltató – a felhasználók kérése nélkül is - helyszíni ellenőrzést végez, melynek költségét csak akkor hárítja át a régi felhasználóra, ha az ellenőrzés szabálytalan vételezést, vagy téves mérőleolvasást tár fel és ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti, fényképpel dokumentálja.
 
Ha fizetési módot változtatnánk?
 
 
Áttérés csekkről (készpénzátutalási megbízás) folyószámláról történő fizetésre
Ehhez nem kell mást tennie, mint pénzintézeténél megbízást adni (telebankon, interneten vagy személyesen) a víz- és csatornadíj számláinak átutalással történő fizetésére. Megbízásának tartalmaznia kell az Ön fogyasztóazonosító-számát, amelyet a számláján a neve fölött talál meg, valamint a beszedő azonosítót. A megbízásról bankja értesíti társaságunkat. Ezt követően számlájának kiegyenlítését társaságunk a pénzintézettől kéri.
 
 
Áttérés folyószámláról csekkre (készpénzátutalási megbízás) történő fizetésre
A folyószámláról csekkre történő áttérésnél, elsősorban társaságunkat kell írásban értesítenie szándékáról, majd pénzintézeténél vissza kell vonnia az utalási megbízást.
 
 
Ha az áttérés időszakában készült utalásos víz- és csatornadíj számlája, azt csekk kíséretében utólag megküldjük Önnek.
 
Ha panaszbejelentést szeretnék tenni?
 
Személyes megkeresés
 
A felhasználók által az ügyfélszolgálatokon tett személyes panasz bejelentés minden esetben - biztosítva a visszakereshetőséget - írásban kerül rögzítésre. A személyesen tett panasz bejelentések, kérelmek regisztrálása ügyfélszolgálati bejelentővel történik, amely a bejelentő aláírását is tartalmazza. Az ügyfélszolgálati bejelentő másodpéldányát - bejelentése bizonyíthatósága érdekében - a felhasználó részére át kell adni. Az ügyfélszolgálatokon bejelentett azon panaszok esetében mely helyben a felhasználó számára elfogadott módon nem került elintézésre, a víziközmű-szolgáltató 15 napon belül írásban köteles megválaszolni.
 
A felhasználó panaszainak rögzítése végett az ügyfélszolgálati és fiókirodákban „Vásárlók könyve” is van, és az jól látható helyen, az ügyfelek által mindig hozzáférhető módon van elhelyezve.
A vásárlók könyvét az ügyfélszolgálati dolgozók naponta ellenőrzik, az esetleges bejegyzésről az illetékes munkahelyi vezetőt tájékoztatják, aki megteszi a szükséges intézkedést a panasz kivizsgálására, és a felhasználó felé történő válaszadásra.
 
A felhasználók részére a víziközmű-szolgáltató biztosítja üzemigazgatóságonként az előjegyzés alapján történő ügyintézést. Időpont e-mailben, telefonon keresztül vagy egyéb írásos formában igényelhető. Leadott igénylésre a víziközmű-szolgáltató üzemigazgatósága 5 napon túli időpontkérés esetén biztosítja a felhasználó által kért időpontot, 5 napon belüli időpontkérés esetén kijelöli az ügyfélfogadásra még szabad időpontjait.
 
Írásos megkeresés
 
Írásos megkeresés esetén a bejelentések, reklamációk, panaszok regisztrálása az üzemigazgatóságok iktatási rendszerében történik. Az iktatási rendszer a megjelölt ügyintézőkkel és határidőkkel biztosítja, hogy a beérkezett panaszok, reklamációk, bejelentések kellő szakértelemmel és a jogszabály által szabott határidők betartásával legyenek kezelve.
 
Az ügyfélszolgálati irodákban tett bejelentések, reklamációk, panaszok elintézésének nyomon követése, a reklamációk, panaszok ismétlődésének elkerülése, valamint a felhasználói elégedettség elnyerése érdekében kötelező.
 
 
Készítette: